Ochrana osobných údajov

Spoločnost A3 SPORT s.r.o., so sídlom Ivanská Cesta 16, 821 04 Bratislava, IČO: 36661856, DIČ: SK2022226371 (ďalej len „A3 SPORT“) spracováva a chráni Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov ďalej tiež „GDPR“).

Prijatím týchto podmienok ochrany osobných údajov Vás A3 SPORT informuje o spôsoboch, účele a rozsahu spracovania Vašich osobných údajov, o uchovávaní a používaní Vašich osobných údajov, rovnako tak o ich zabezpečení a Vašich právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

1. Správca osobných údajov

A3 SPORT vystupuje vo vzťahu k Vám ako správca osobných údajov a Vaše údaje spracováva. Všetky osobné údaje získava A3 SPORT výlučne od Vás prostredníctvom svojich webových stránok alebo pri registrácii v kamenných predajniach.

2. Rozsah spracovania osobných údajov

A3 SPORT spracováva iba osobné údaje Vami poskytnuté a to prostredníctvom formulára uvedeného na webových stránkach https://klub.a3sport.sk/registrace/, prípadne prostredníctvom formulára vyplneného v kamenných predajniach, a to najmä:

 • Meno a priezvisko
 • E-mail
 • Telefón
 • Adresa bydliska
 • Dátum narodenia
 • Pohlavie
 • Veková skupina

V súvislosti s využívaním členstva v klube A3 SPORT spracováva správca taktiež nákupnú históriu a číslo vernostnej karty.

Vyššie uvedené osobné údaje spracovávajú taktiež externí špecializovaní spracovatelia, a to spoločnost Sunseed Developtment s.r.o., spoločnost Giant Interactive s.r.o. a spoločnost Diebold Nixdorf s.r.o., ktorí uzavreli s A3 SPORT jednotlivé zmluvy o spracovaní osobných údajov.

3. Účel spracovania osobných údajov

A3 SPORT spracováva osobné údaje členov klubu za účelom plnenia a uzavretia zmluvy a priameho marketingu - marketingové a reklamné ponuky. Ďalej za účelom personalizácie týchto ponúk, kedy dochádza k vyhodnocovaniu Vašich preferencií a následných ponúk na mieru. V tomto prípade má A3 SPORT oprávnený záujem na propagáciu svojho tovaru. V prípade spracovania osobných údajov k priamemu marketingu spracováva A3 SPORT osobné údaje na základe Vášho udeleného súhlasu.

4. Uchovávanie osobných údajov

A3 SPORT uchováva Vaše osobné údaje len po dobu aktívneho členstva v klube A3 SPORT. Ak odpadne dôvod pre spracovanie osobných údajov, A3 SPORT ďalej Vaše osobné údaje nespracováva. A3 SPORT nepredáva Vaše osobné údaje do zahraničia.

5. Zabezpečenie osobných údajov

A3 SPORT využíva bezpečnostné technológie, ktoré zaisťujú bezpečnosť, integritu a ochranu súkromia u všetkých Vašich osobných údajov. Osobné údaje podliehajú stálej kontrole, ktorá zabezpečuje najvyššiu možnú ochranu spracúvaných osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, rovnako tak pred ich stratou, zničením či iným možným zneužitím. Osobné údaje A3 SPORT spracováva najmä nasledujúcim spôsobom:

 • V riadne zabezpečených priestoroch správcu, do ktorých budú mať prístup len oprávnené osoby správcu.
 • Prostredníctvom informačného systému, ku ktorému budú mať prístup len oprávnené osoby správcu.

6. Práva členov klubu v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Členovia klubu A3 SPORT sú uzrozumení s tým, že im príslušia následujúce práva:

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť členom klubu kedykoľvek odvolaný prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu obchod@a3sport.cz
 • Právo na prístup k uvedeným osobným údajom, najmä právo požadovať informácie o účele spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcovi či plánovanej dobe uchovávania osobných údajov.
 • Právo na opravu, výmaz či na obmedzenie spracovania osobných údajov, rovnako tak ako právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní alebo právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov.

A3 SPORT si týmto vyhradzuje právo kedykoľvek tieto podmienky ochrany osobných údajov v klube A3 SPORT zmeniť, a to zverejnením aktualizovanej verzie na webových stránkach.
Členovia klubu týmto potvrdzujú, že sa zoznámili s vyššie uvedenými podmienkami ochrany osobných údajov v klube A3 SPORT.